• 3D-Panel.eu
 • Kontaktujte nás
  + 420 731 045 242
  Po-Pá: 9:00 -17:00
 • Můj profil
 • je prázdný
  za 0.00 Kč
 Novinky
Spuštění našeho nového portálu.

Připravili jsme pro Vás novou verzi internetového obchodu. Najdete zde inspirace jak zvýraznit zdi v interiéru. Nástěnné panely jsou seřazeny přehledně podle materiálů.


Další novinky

Nově v Našem e-shopu najdete betonové panely s unikátním přírodním motivem. Zobrazit více...

 Newsletter

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
 
PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO PORTÁLU
3d-panel.eu
Odpovědná osoba:           Peter Polerecký
IČO:                                 020074247
DIČ:                                 6131375778
Sídlo:                               ul. Mickiewicza 7d
                                        59830 Olszyna
Bankovní spojení:            2301480924/2010
IBAN:                               CZ2420100000002109896719
BIC (SWIFT) kód:            FIOBCZPP
 
KONTAKT NA ODPOVĚDNOU OSOBU
Mobil:                              +420 731 045 242
E-mail:                             info@3d-panel.eu
 
 
1.        ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.     
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) výše uvedené odpovědné osoby, podnikající jako fyzická osoba dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.3d-panel.eu (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2.     
Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3.     
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4.     
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5.     
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 
2.       UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1.     
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2.     
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3.     
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4.     
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5.     
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 
3.       UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1.     
Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2.     
Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nezahrnují náklady spojené s dodáním zboží, tyto náklady jsou zákazníkovi vyúčtovány zvlášť, včas před uskutečněním závazné objednávky. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3.     
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.4.     
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní    obchodu),
3.4.2.  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.4.3.  informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5.     
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.6.     
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7.     
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.Podmínkou vzniku smluvního vztahu je také připsání celkové částky zálohové faktury vystavené prodávajícím na jeho účet.
3.8.     
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
3.9.     
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a na reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
3.10. 
Všechny objednávky přijaté tímto postupem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí jenom po dohodě s prodávajícím-webová stránka obsahuje žboží upravené přesně dle potřeby kupujícího. 
4.       CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1.     
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) platba předem bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2301480924/2010, vedený u společnosti     Fio Banka , a. s. (dále jen „účet prodávajícího“);
4.2.     
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3.     
Prodávající si vyhrazuje právo vystavit kupujícímu zálohovou fakturu na částku celkové kupní ceny.Tato zálohová faktura bude uhrazena na bankovní účet prodávajícího.
4.4.     
V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.  V případě bezhotovostní platby předem je kupní cena splatná dle informací uvedené na zálohové faktuře. 
4.5.     
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Variabilní symbol je shodný s číslem objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Jestliže kupující nezajistí zaplacení kupní ceny v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené prodávajícím, může prodávající od smlouvy odstoupit.
4.6.     
V případě bezhotovostní platby prodávající požaduje uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.7.     
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8.     
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 
5.       ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1.     
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. /barevnost velikost…/
Veškeré zboží, které je ve webovém rozhraní je vyráběno na zakázku. Panely jsou nabízené v mnoha velikostech a napr. čalouněné panely až ve 200 různých tkaninách/není možné vše držet skladem/.
5.2.     
Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu elektronické pošty prodávajícího info@3d-panel.eu či na adresu sídla prodávajícího.
5.3.     
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy a to na místo určené prodávajícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.4.     
Zásilka musí být kompletní, včetně veškerého příslušenství a dokumentace a ve stavu, v jakém ji kupující převzal při dodání. Kupující je povinen přiložit k zásilce také doklad o koupi. Kupující je povinen zásilku řádně zabalit pomocí kartónu, papírů a smršťovací fólie,paleta dřevěná ochranná skříň tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání, či k jinému znehodnocení zboží a jeho původních obalů. Je nutné přihlížet na křehkou povahu zboží.
5.5.     
V případě odstoupení od smlouvy je povinen kupující vrátit zboží prodávajícímu na místo určené prodávajícím. Toto vrácení provede buď:
5.5.1.      vlastní volbou přepravy na vlastní náklady;
5.5.2.      pomocí přepravce prodávajícího na základě předchozí dohody s prodávajícím. V tomto případě budou od     vrácené kupní ceny odečteny náklady spojené s dopravou.
V obou případech je kupující povinen připravit zboží k přepravě dle článku 5.4
5.6.     
V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
5.7.     
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.8.     
Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.9.     
Nárok na odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího zaniká:
5.9.1.      Není-li dodržena 14-ti denní lhůta.
5.9.2.      Není-li zboží v originálním obalu nebo je znečištěné, poškozené, nebo jiným způsobem znehodnocené.
5.9.3.      Není-li zboží kompletní.
5.9.4.      Je-li zboží nebo kterákoliv část jeho obalu či příslušenství jakýmkoliv způsobem poškozené, nebo nese     známky používání.
5.9.5.      Jedná–li se o zakázkové zboží.
 
6.       PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1.     
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2.     
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Pokud se jedná o paletovou zásilku je kupující povinen skontrolovat a zajistit možnost dojezdu nákladní dopravou.Pokud není možnost dojezdu nákladní dopravou kupující nese povinnost informovat prodávajícího.
6.3.     
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží,vrácením zboží zpět prodávajícímu resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4.       
Dopravu na území České republiky zajišťuje zejména společnost Raben .Není to však podmínkou.
6.5.     
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat s ním Zápis o škodě. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Za škody vzniklé při přepravě zboží nenese prodávající odpovědnost.
6.6.     
Převzetí zboží je kupující povinen potvrdit na dodacím listu (podpisem, razítkem). Potvrzením dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
6.7.     
Reklamace zásilky je možná do 3 dní od doručení, pouze za předpokladu, že poškození dopravou nebylo zřejmé při předání. Pokud kupující zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, bez zbytečného odkladu vyrozumí prodávajícího.
6.8.       
S cenou za přepravu zboží je kupující seznámen ještě před zasláním závazné objednávky. O odeslání zboží kupujícímu je kupující informován prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.
6.9.
Doručení zboží probíhá v pracovní dny, od 8:00 do 18:00. Při dodání zboží prostřednictvím spediční firmy není vždy možné určit přesnou hodinu dodání.
6.10.
Zboží je dodáváno bez donášky. Kupující je povinen zajistit vykládku dodaného zboží na své náklady.
6.11.
Nenastanou-li objektivní překážky bránící dodání zboží, je prodávající povinen dodat zboží ve lhůtě, která je stanovena v kupní smlouvě nebo ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k povaze zboží a k místu jeho dodání. Za objektivní překážky bránící dodání zboží se považují všechny okolnosti bránící dodání zboží, které prodávající nezavinil, zejména poruchy v provozu, potíže s přepravou zboží od prodávajícího, stávky nebo výluky. 
6.12.
Prodávající nenese odpovědnost za včasné nedoručení objednávky z důvodu špatné dopravní situace nebo pochybení spediční služby nebo výjímečných stavů nebo vyjímečně špatných pověrnostných podmínek.
6.13.     
Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 
7.       INFORMACE PRODÁVAJÍCÍHO SOUVISEJÍCÍ S PRODEJEM ZBOŽÍ
7.1.      
V přímé souvislosti s prodejem zboží poskytuje prodávající nezávazné poradenství týkající se zboží a jeho možného využití ve formě nezávazných doporučení. V případě, že není písemně sjednáno jinak, nemají tato doporučení závazný charakter ve vztahu k vlastnostem zboží a jeho možného využití kupujícím a nezakládají smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.
 
8.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
8.1.     
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
8.2.     
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.
8.3.     
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
8.3.1.  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo  výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
8.3.2.  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle  používá,
8.3.3.  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení  určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
8.3.4.  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
8.3.5.  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
8.4.     
Ustanovení uvedená v čl. 8.3 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
8.5.      
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o neshodě s kupní smlouvou věděl nebo neshodu s kupní smlouvou sám způsobil.
8.6.     
Při nakládání se zbožím (včetně jeho použití) je kupující povinen dodržovat všechna bezpečnostních opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů a dodržovat zásady stavební praxe. Kupující je povinen vždy postupovat podle dokumentace přiložené ke zboží. Tato dokumentace je vždy uvedena u každého zboží na webové stránce prodávajícího.
8.7.     
Vznik odpovědnosti za vady na straně prodávajícího je vyloučen, pokud nedostatky zboží byly způsobeny vyšší mocí nebo chybným jednáním kupujícího či třetí osoby.
8.8.     
Uplatnění práva z vady se nedá použít zejména:
8.8.1.     na vady, způsobené neodbornou či nesprávnou manipulací, montáží nebo používáním zakoupeného zboží a vady, způsobené kupujícím nebo třetí osobou;
8.8.2.     na drobné odlišnosti v odstínech dodaných výrobků. Možné odstínové odchylky některých výrobků jsou způsobeny vlastnostmi vstupních surovin a rozdíly při zrání výrobků. To se může projevit i jako odstínová odchylka mezi vzorkem a následným dodaným materiálem;
8.8.3.     na rozměrové odchylky dodaných výrobků, které jsou v rámci tolerance rozměrových odchylek, které jsou uvedené v technických listech výrobků nebo na internetových stránkách prodávajícího u daného zboží;
8.8.4.     na odlišnosti, způsobené vápenným výkvětem. Případný výskyt primárních vápenných výkvětů na betonových výrobcích nemá žádný vliv na užitné vlastnosti těchto výrobků a jde pouze o dočasnou estetickou vadu. Vlivem meteorologických podmínek a běžného mechanického namáhání zpravidla dochází k jejich postupnému vyrovnávání a sjednocování;
8.8.5.     na mírné odlišnosti odstínu, či struktury produktu v porovnání s fotografií na internetových stránkách prodejce nebo grafickým návrhem. Fotografie je pouze ilustrativní a ve skutečnosti se může produkt od fotografie mírně lišit. Grafický návrh slouží pouze pro lepší představivost při výběru zboží a není závazný;
8.8.6.     na postupné změny barev obkladů z betonu/sádry, které jsou způsobeny chemickými reakcemi v materiále, v důsledku působení povětrnostních vlivů, zejména vody nebo UV záření. 
8.9. 
Osoba pověřená k provedení opravy je třetí osoba, která je současně výrobce. Údaje o této třetí osobě budou kupujícímu sděleny v písemném potvrzení reklamace. Zboží určené k opravě v rámci práva z vadného plnění bude odesíláno od kupujícího přímo k třetí osobě. Zaslané zboží dobírkou nebude přijato.
8.10. 
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího a to buď pomocí elektronické pošty info@3d-panel.eu, telefonicky, nebo písemnou formou na adresu sídla prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy bylo zboží dodáno třetí osobě, která je určena k provedení opravy.
8.11. 
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady se řídí reklamačním řádem prodávajícího.
 
9.       DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
9.1.     
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a dodáním prodávajícím na doručovací adresu.
9.2.     
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
9.3.     
Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@3d-panl.eu. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
9.4.     
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
9.5.     
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 
10.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
10.1. 
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
10.2. 
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
10.3. 
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
10.4. 
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
10.5. 
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
10.6. 
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
10.7. 
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
10.8. 
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
10.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
10.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
10.9. 
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 
11.     ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
11.1. 
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
11.2. 
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 
12.    DORUČOVÁNÍ
12.1. 
Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.
 
13.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1. 
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí zahraničním právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
13.2. 
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
13.3. 
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
13.4. 
Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 
 
Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 8. února 2019 do odvolání.
 
Ve Libercidne 8. Února 2020       
 
 
    
 
PŘÍLOHY:
 
OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 
Adresát:
Ekopol Consulting 
Mickiewicza 7d
59830 Olszyna
IČO:                                 020074247
DIČ:                                 6131375778
 
Kontakt:
Mobil:                              +420 731 045 242
E-mail:                             info@3d-panel.eu
 
 Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:
Datum objednání:
 
Číslo objednávky:
 
Jméno a příjmení spotřebitele:
 
Adresa spotřebitele:
 
 
Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):
 
Datum:
 
Poznámka: vyplňte tento formulář a pošlete jej adresátovi pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy
 
Nevíte si s Obchodními podmínkami rady? ZEPTEJTE SE NÁS, rádi Vám Vaše dotazy zodpovíme.

  Momentálně není k dispozici žádný komentář

  Přidat komentář
   Externí modul - GSC
   
  Tato stránka používá soubory cookies, které nám pomáhají poskytovat služby. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookies. Více informací naleznete zde.